JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

0
1590

U skladu sa članom 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK”, broj: 7/17i 10/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa broj: 02/6-05-17058/17 od 22.06. 2017. godine po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
višeg samostalnog referenta za opće i ekonomsko- finansijske poslove u
Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

Viši samostalni referent za opće i ekonomsko – finansijske poslove

Opis poslova:

– ustrojava, ažurira i vodi bazu podataka Ureda u oblasti ekonomsko-finansijskih poslova potrebnih za izradu proračuna,
– prati i odgovoran je za primjenu važećih zakona i propisa iz oblasti ekonomsko-finansijskog poslovanja,
– vrši knjigovodstvene i blagajničke poslove,
– prati i vrši kontrolu namjenske potrošnje finansijskih i materijalnih sredstava Ureda,
-vrši prijem i obradu prispjele dokumentacije koja se odnosi na ekonomsko-finansijsko poslovanje i priprema prijedloge odgovarajućih odluka i ugovora,
– vrši kompjutersku obradu podataka i uredno vodi evidenciju utroška sredstava za tekuću godinu,
– vrši izradu raznih izvještaja i informacija iz oblasti ekonomsko-finansijskih poslova (prijedlog okvirnog i budžeta Ureda)
– vodi i arhivira poslovne knjige i računovodstvenu dokumentaciju,
– vrši kontrolu i organizuje nabavke materijala za rad Ureda,
– neposredno učestvuje u izvršavanju određenih stručnih poslova iz domena općih i pomoćnih poslova i
prati propise iz ovih oblasti,
– izdaje naloge za gorivo i prati utrošak goriva i
– obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika sekretara i Sekretara Ureda.

 

Pored općih uvjeta predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa osoba nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH), kandidat treba ispunjavat i sljedeće posebne uvjete, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

Posebni uvjeti su:

-VI stepen stručne spreme, ekonomskog smjera ili drugog društvenog smjera –
– najmanje jedna godina radnog staža na poslovima struke nakon završene odgovarajuće više stručne
spreme
-položen stručni ispit za rad u organima uprave
-poznavanja rada na računaru

Uz prijavu na javni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Diploma/svjedočanstvo o stečenoj odgovarajućoj školskoj spremi,
4. Dokaz o potrebnom radnom stažu,
5. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
6. Dokaz o poznavanju rada na računaru (Word, Excel)
7. Uvjerenje (ili ovjerena izjava kandidata ukoliko nije bio zaposlen u organu državne službe) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
8. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidat, pored navedene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćen tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12 i 5/14), i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.

Komisija za provođenje javnog oglasa, nakon utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, obavit će usmeni intervju sa kandidatima sa liste. O mjestu i terminu održavanja intervjua kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Kandidat koji bude primljen u radni odnos putem ovog javnog oglasa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (original ili ovjerena kopija, ne starije od tri mjeseca). U slučaju da kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran sljedeći kandidat sa liste, koji taj uslov ispunjava.

Svojeručno potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama na adresu:

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa
Rudarska 57
75 000 Tuzla

Sa naznakom
„za Komisiju za provođenje javnog oglasa za višeg samostalnog referenta za opće i ekonomsko- finansijske poslove „
-ne otvarati-

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here