Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla

0
1313

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Fedaracije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:12/03, 34/03 i 65/13), člana 17. i 18. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/02 i 13/11), a u vezi sa tačkom II Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), članom 21. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla, broj: 11/15), člana 22. Pravila Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla br: 57/2 od 30.03.2007. godine, broj: 141-4/12 od 16.02.2012. godine i broj: 126/16 od 27.01.2016. godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Narodnog pozorišta Tuzla broj: 258/17 od 10.03.2017. godine, Upravni odbor JU Narodno pozorište Tuzla raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE NARODNO

POZORIŠTE TUZLA

Izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla (u daljem tekstu: Pozorište) vrši Upravni odbor Pozorišta na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja ali ne više od dva puta.

Opis poslova Direktora Pozorišta: predlaže Upravnom odboru umjetničku koncepciju pozorišta i godišnji repertoar pozorišta, neposredno rukovodi radom pozorišta, zastupa i predstavlja pozorište u pravnom prometu i saradnji sa drugim pravnim i fizičkim licima, odgovara za blagovremenu realizaciju godišnjeg repertoara pozorišta, odgovara zajedno sa umjetničkim rukovodiocem za svako javno izvođenje scenskog djela, predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u pozorištu u skladu sa zakonom, donosi opće i pojedinačne akte u skladu sa zakonom i pravilima pozorišta, odgovoran je za provođenje postupka javnih nabavki, vrši procjenu svih prihoda i rashoda i izdaje naredbe za izvršenje finansijskog plana, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima Pozorišta, za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i osnivačima.
Za imenovanje na poziciju Direktora Pozorišta kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
– da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu),
– da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih),
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova direktora (dokaz: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja izabrani kandidat),
– da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u državnoj službi dužni su priložiti uvjerenje, a oni koji nisu radili u državnoj službi dužni su priložiti ovjerenu izjavu),

– da nisu osuđivani za krivično djelo (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),

– da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prijestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: Uvjerenje nadležnog Općinskog suda-Odjeljenje za prekršaje),
– da se na njih ne odnosi član IX.I. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
– da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 70/08), (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa).
Pored ispunjavanja općih uvjeta za imenovanje na poziciju Direktora Pozorišta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– da imaju završenu visoku stručnu spremu društvenog smjera ili ekvivalent (dokaz: ovjerena kopija diplome),
– da imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva iz oblasti kulture, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, (dokaz: potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu iz koje je jasno vidljivo da kandidat ima traženo radno iskustvo,
– da nisu imenovani za direktora Pozorišta dva ili više puta (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa ili potvrda izdata od strane Pozorišta).
– da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
– da nemaju privatni finansijski interes u Pozorištu (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
– da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa), a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja,
– da nisu dioničari sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
– program razvoja Pozorišta za četvorogodišnji period.
Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u ovom konkursu, prilikom postupka konačnog imenovanja na poziciju Direktora Pozorišta, uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji definisani tačkom VII Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15):
– dužina radnog iskustva na poslovima i djelatnostima iz oblasti Pozorišta,
– veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja,
– komunikativne i organizatorske sposobnosti,
– minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Pozorišta,
– sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upražnjene pozicije,

– sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
– sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
– naklonjenost timskom radu,
– rezultati rada tokom karijere.

 

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih ovim konkursom i dostaviti Program razvoja Pozorišta za četvorogodišnji period.
Prijave sa traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta konkursa dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti, sa naznakom: („Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Narodnog pozorišta Tuzla” – ne otvaraj) na adresu:
Javna ustanova Narodno pozorište Tuzla
Ulica Pozorišna broj 4
75000 Tuzla

 
Kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacijama o kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i u dnevnom listu „Oslobođenje”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here