Javni konkurs za popunu radnih mjesta u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla”

0
1324

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period od 3 mjeseca uz mogućnost produženja, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u Službama kako slijedi:

 

– SLUŽBA ODRŽAVANJA AERODROMSKIH SREDSTAVA
01. Automehaničar – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme
02. Transportni radnik u zimskoj službi – 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme

 

– SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE AERODROMSKIH OBJEKATA I INFRASTRUKTURE, ELEKTRO – POSTROJENJA I INSTALACIJA
03. Građevinski bravar – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme
04. Domar – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme

 

– SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE
05. Higijeničar/ka – 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme

 

– ODJEL ZA INTERNU REVIZIJU
06. Pravnik – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme

 

– KABINET DIREKTORA
07. Stručni saradnik za bezbjednost, sigurnost i usklađenost u zračnom saobraćaju – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme

 

 

01. Opis poslova: Vrši servisiranje i opravke aerodromske opreme koja obezbjeđuje neophodne uslove za rad aerodroma ; Vrši održavanje svih naprava i uređaja na aerodromskoj opremi za koju ne postoji ovlašteno servisiranje ; U domenu svojih mogućnosti predlaže tehnička rješenja i ista primjenjuje. Obavlja i druge poslove koji nisu izričito navedeni u opisu njegovog radnog mjesta, ako takvi poslovi po svojoj prirodi predstavljaju dio poslova njegovog radnog mjesta i ne odstupaju od naravi tog radnog mjesta.
02. Opis poslova: Vrši utovar sredstava za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja površina; Brine o skladištenju potrošnog materijala i dovoljnim količinama materijala na zalihama; Brine o urednosti i čistoći skladišta. Obavlja i druge poslove koji nisu izričito navedeni u opisu njegovog radnog mjesta, ako takvi poslovi po svojoj prirodi predstavljaju dio poslova njegovog radnog mjesta i ne odstupaju od naravi tog radnog mjesta.
03. Opis poslova: Radi poslove tekućeg održavanja iz domena građevinske bravarije ( izrada i popravka vrata,prozora,čeličnih konstrukcija i sl.) ; Na poslovima većeg obima , koje izvode spoljni izvođač , vrši nadzor i kontrolu radova te parafira valjanost radova ; Interveniše i van radnog vremena u hitnim slučajevima. Obavlja i druge poslove koji nisu izričito navedeni u opisu njegovog radnog mjesta, ako takvi poslovi po svojoj prirodi predstavljaju dio poslova njegovog radnog mjesta i ne odstupaju od naravi tog radnog mjesta.
04. Opis poslova: Redovno obilazi i kontroliše sve objekte, evidentira eventualne nedostatke i oštećenja i obavještava šefa Službe s ciljem njihovog otklanjanja; Radi poslove tekućeg održavanja svih objekata; Interveniše i van radnog vremena u hitnim slučajevima. Obavlja i druge poslove koji nisu izričito navedeni u opisu njegovog radnog mjesta, ako takvi poslovi po svojoj prirodi predstavljaju dio poslova njegovog radnog mjesta i ne odstupaju od naravi tog radnog mjesta.
05. Opis poslova: Vrši čišćenje javnih površina na aerodromu ; Vrši čišćenje površina u pristanišnoj zgradi i poslovnim prostorijama Društva ; Vrši čišćenje poslovnih prostorija izdatih pod zakup ; Vrši čišćenje zrakoplova. Obavlja i druge poslove koji nisu izričito navedeni u opisu njegovog radnog mjesta, ako takvi poslovi po svojoj prirodi predstavljaju dio poslova njegovog radnog mjesta i ne odstupaju od naravi tog radnog mjesta.
06. Opis poslova: Ispituje i ocjenjuje valjanost i svrsishodnost sistema internih kontrola; Provjerava i preispituje vjerodostojnost svrhu i zakonitost finansijskih transakcija Društva; Vrši pripreme za provođenje revizorskih postupaka; Priprema i predlaže mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti, o uočenim nepravilnostima sastavlja posebni izvještaj šefu Odjela; Svakodnevno izvještava šefa Odjela o izvršenim radnjama, priprema i vrši izradu prijedloga revizorskih izvještaja na temelju prikupljenih podataka, podnosi šefu Odjela pismeni izvještaj o rezultatima poduzetih aktivnosti u skladu sa rokovima iz operativnog plana rada Odjela; Odgovoran je direktoru Odjela za istinitost i vjerodostojnost izvještaja koje podnosi; odgovoran je za obavljanje planiranih revizija; Permanentno se usavršava u oblasti internih revizija, prati zakonske propise u oblasti revizije i obavlja druge poslove po nalogu direktora i šefa Odjela. Obavlja i druge poslove koji nisu izričito navedeni u opisu njegovog radnog mjesta, ako takvi poslovi po svojoj prirodi predstavljaju dio poslova njegovog radnog mjesta i ne odstupaju od naravi tog radnog mjesta.
07. Opis poslova: Obavlja poslove iz domena sigurnosti zračne plovidbe na aerodromu skladu sa propisanim pravilnicima, procedurama, upustvima na nivou Društva; Izrađuje i izdaje priručnike, biltene i cirkulare iz domena bezbjednosti, sigurnosti i usklađenosti; Priprema i implementira interne audite, inspekcije, analize i provjere svih operativnih sistema i službi na aerodromu iz domena sigurnosti zračne plovidbe i usklađenosti usluga u zračnom saobraćaju; Učestvuje u pripremi i implementaciji praktičnih vježbi vezanih za sigurnost zračne plovidbe na aerodromu; Prati regulatorne zahtjeve, standard i preporuke BH DCA, ICAO, EASA i IATA pop itanju bezbjednosti, sigurnosti i ukslađenosti u zračnom saobraćaju na aerodromu; Učestvuje u aktivnostima vezanim za incidente, nezgode i nesreće u skladu sa pravilnicima, procedurama i uputstvima na nivou Društva; Obavlja i druge poslove koji nisu izričito navedeni u opisu njegovog radnog mjesta, ako takvi poslovi po svojoj prirodi predstavljaju dio poslova njegovog radnog mjesta i ne odstupaju od naravi tog radnog mjesta.

 

OPŠTI USLOVI
Kandidat koji se prijavljuje na navedene pozicije mora ispunjavati opšte uslove kako slijedi:
a) minimalna starosna dob 15 godina (ovjerena kopija rodnog lista ili lične karte, ovjerena kopija ne smije biti starija od 90 dana)
b) opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova pozicije na koju se prijavljuje (ljekarsko uvjerenje koje ne smije biti starije od 6 mjeseci a koje će biti dužni dostaviti samo izabrani kandidati)
c) posjedovati državljanstvo BiH (ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu, ovjerena kopija ne smije biti starija od 90 dana a uvjerenje o državljanstvu koje se ovjerava ne smije biti starije od 6 mjeseci)
d) da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: Izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa koja ne smije biti starija od 90 dana)
e) da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: Izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa koja ne smije biti starija od 90 dana),
f) da nije kažnjavan za privredni prestup iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: Izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa koja ne smije biti starija od 90 dana),
g) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 70/08) (dokaz: Izjava potpisana od strane kandidata i ovjerena od strane nadležnog organa koja ne smije biti starija od 90 dana)

 

POSEBNI USLOVI
Pored opštih uslova kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom radu sa sistematizacijom radnih mjesta JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o.:

 

Za poziciju 01: SSS – III stepen- automehaničar, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Za poziciju 02: SSS – III stepen– tehničkog smjera, položen ispit za vozača “B” kategorije, 6 mjeseci radnog iskustva

Za poziciju 03: SSS – III stepen, najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Za poziciju 04: SSS – III stepen, najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Za poziciju 05: NK/NSS, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Za poziciju 06: VSS – pravni fakultet, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; osposobljenost za korištenje Microsoft orjentiranih operativnih sistema i aplikativnih modula kao i programa sa bazama podataka, znanje engleskog jezika u domenu poslova koje obavlja.

Za poziciju 07: VSS – tehničkog ili društvenog smjera, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u zrakoplovnoj industriji

 

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS:
Svi kandidati uz prijavu na konkurs koja sadrži, kratku biografiju, adresu i broj telefona, naznaku pozicije na koju se prijavljuju, dokaze tražene tačkom a) te c) do h) opštih uslova konkursa, dužni su dostaviti i dokumentaciju kako slijedi (ovjerene kopije ne starije od 90 dana računajući od krajnjeg roka za prijavu na konkurs):
a) svjedočanstvo o stečenom srednjem obrazovanju – za pozicije 01, 02, 03 i 04
b) fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) o minimalno stečenom VII stepen stručne spreme ili visokom obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – za poziciju 06 i 07
c) svjedočanstvo o stečenom osnovnom obrazovanju – za poziciju 05
d) potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima – za pozicije 01, 03, 04, 05, 06 i 07
e) potvrda /uvjerenje o radnom iskustvu – za poziciju 02
f) vozačka dozvola „B” kategorije- za poziciju 02
g) uvjerenje škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje; ili uvjerenje fakulteta o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja, kao i druga isprava fakulteta npr. ovjerena kopija upisnice – indexa, koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika; ili diploma odnosno druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika npr. profesora jezika, jezičkog prevodioca, asistenta prevodioca, i sl. ili diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u BiH ili u inostranstvu po osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku – za poziciju 06
h) uvjerenje škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje; ili uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta -ovjerena kopija upisnice – indexa, koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru; ili diploma odnosno druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru – za poziciju 06.
O datumu, vremenu i mjestu održavanja testiranja, kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa intervjua bit će obavješteni putem web stranice www.tuzla-airport.ba i putem telefona (isključivo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa i dostave uredne prijave), a o vremenu, datumu i mjestu održavanja intervjua kandidati koji uspješno okončaju testiranje bit će obaviješteni putem telefona.

 

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pisanim putem obaviješten.

 

Izabrani kandidati su dužni najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa dostaviti dokaz o ispunjavanju opšteg uslova konkursa pod tačkom b). Tačnost izjava dostavljenih kao dokaz temljem tačke d) do f) opštih uslova bit će provjerena službenim putem prije stupanja u radni odnos izabranog kandidata.

 

Tekst javnog konkursa bit će objavljen na web stranici www.tuzla-airport.ba, www.vladatk.kim.ba i u dnevnim novinama „Dnevni Avaz”. Prijavu na konkurs sa svim traženim dokumentima zainteresovani kandidati dužni su dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u dnevnim novinama „Dnevni Avaz” putem pošte, preporučeno na adresu:
JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o.
Gornje Dubrave bb
75 270 Živinice
sa obaveznom naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o.”

 

NEPOTPUNE, NEUREDNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here