Javni oglas-konkurs za prijem kandidata u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor”

0
1829

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 6/06, 11/07,16/11 i 14/16), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS – OGLAS
za prijem kandidata u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor”
u Upravi policije MUP-a TK

1. U ČINU POLICAJCA: kao prvi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme – 60 (šezdeset) izvršilaca.

2. U ČINU MLAĐEG INSPEKTORA: kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova ili sa najmanje završenim VI stepenom školske spreme – 10 (deset) izvršilaca.

I USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE NA OGLAS:
Opći uslovi za kandidate:
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane članom 46. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/06, 11/07, 16/11 i 14/16), i to:
1. državljanstvo Bosne i Hercegovine,
2. životna dob između 18 i 27 godina za početni čin „policajac” i do 35 godina za početni čin „mlađi inspektor”, računajući do isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs-oglas,
3. da ima najmanje IV stepen stručne spreme za čin „policajac”, a najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova ili VI stepen stručne spreme za čin „mlađi inspektor”,
4. da kandidat nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,
5. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv ugrožavanja sigurnosti javnog prometa u skladu sa krivičnim zakonodavstvom,
6. da kandidat nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom,
7. da je kandidat fizički i psihički sposoban za rad što će se utvrditi naknadnim ljekarskim pregledom kandidata sa objavljene konačne liste kandidata koji su predloženi za pohađanje osnovne obuke za kadete.

Pored općih uslova, kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs-oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta moraju ispunjavati i posebne uslove i to:

Posebni uslovi za kandidate:

– položen vozački ispit “B” kategorije,
– dok kandidati pod rednim brojem 2., pored položenog vozačkog ispita “B” kategorije, moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu stručne spreme – Fakultet kriminalističkih nauka, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Saobraćajni fakultet, Fakultet političkih nauka – Odsjek sigurnosti, Filozofski fakultet.

II POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu (obrazac) na konkurs-oglas kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. diploma o završenoj školskoj spremi IV stepena školske spreme, odnosno prvog ciklusa visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova ili najmanje VI stepena školske spreme,
4. izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa ili potvrda/uvjerenje poslodavca ili državnog organa ili institucije da kandidat nije otpušten sa bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucija sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,
5. izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa kojom potvrđuje da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji-prečišćeni tekst („Službenne novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12 i 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 9/14), potrebno je da pored obavezne dokumentacije za prijavu na javni konkurs-oglas, uz prijavu predaju i dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika.

III PRAVILA POSTUPKA

Komisija će opći uslov iz tačke 5. koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji su odabrani radi upućivanja na ljekarski pregled i sigurnosne provjere.

Primjenom odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH”, broj: 49/06, 75/11 i 89/11), u cilju zaštite ličnih podataka kandidata, svim kandidatima, prilikom prijave na javni konkurs-oglas, dodijelit će se identifikacioni broj-šifra, umjesto ličnog imena i prezimena, koja će biti na potvrdi o prijemu podneska-prijave i svaki kandidat je dužan čuvati tajnost identifikacionog broja – šifre.

Napomena: Kandidati koji prijavu na javni konkurs-oglas dostave putem preporučene pošte, dodijeljeni identifikacioni broj-šifra, bit će saopštena putem kontakt telefona iz prijavnog obrasca, dok će im na prvom testiranju biti uručena potvrda o prijemu prijave-podneska sa dodijeljenim identifikacionim brojem-šifrom.

Samo kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz ovog konkursa-oglasa i koji su blagovremeno dostavili prijave i priložili svu potrebnu dokumentaciju i u prijavnom obrascu naveli sve tražene podatke, imaju pravo pristupa testiranju po slijedećem redoslijedu:

a) Test opšteg znanja, uključujući pisani rad,
b) Test fizičke sposobnosti,
c) Drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim (intervju i drugi test),
d) Ljekarski pregled, uključujući psihološki pregled, test i razgovor.

Kandidat koji ne položi jedan od testova iz tačke a), b) i d) ovog člana, kao i kandidat koji ne pristupi testiranju, isključuje se iz daljeg procesa odabira, što se objavljuje na oglasnoj tabli policijskog organa sa naznačenjem razloga za isključenje.

Test opšteg znanja obuhvatit će pitanja iz slijedećih oblasti:

  • ustavnog sistema (Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona),
  • organizaciju organa državne uprave,
  • upravni postupak i upravni spor,
  • osnove radnih odnosa,
  • kancelarijsko poslovanje u organima uprave,
  • Zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona,
  • Zakon o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona,
  • Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine i Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Pisani rad na zadatu temu.

Spisak propisa sa brojevima službenih glasila u kojima su objavljeni, dostupan je na web stranici MUP-a TK-a www.muptk.ba i na Oglasnoj tabli MUP-a TK-a.

Svako pitanje na pismenom testu ima više ponuđenih odgovora, a tačan je samo jedan. Kandidat će na pismenom testu, na svakom listu testa za odgovore, označiti samo jedan odgovor za koji smatra da je tačan.
Vrijeme trajanja pismenog testa je 60 minuta.

Pisani rad na zadatu temu sastoji se od teme iz oblasti kulture, društveno-političkog života, rada policije u zajednici, javnog saobraćaja ili iz oblasti zakona o prekršajima ili krivičnog zakona, a vrednuje se prema slijedećim kriterijima:
a) izražavanju,
b) urednosti,
c) odgovoru na zadatu temu.

Pisani rad na zadatu temu vrednuje se na način da svaki član Komisije dodjeljuje bodove u rasponu od 1 do 5. Konačan rezultat pisanog rada na zadatu temu predstavlja zbir bodova koje su dodijelili članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Konačan rezultat testa opšteg znanja, dobija se sabiranjem bodova ostvarenih na pismenom testu i pisanom radu na zadatu temu, a kandidat može maksimalno ostvariti 35 bodova (30+5). Kandidat koji na testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad, ostvari manje od 60% od maksimalnog broja bodova, odnosno 20 bodova i manje, isključuje se iz daljnjeg procesa odabira.
Ukoliko se dobije broj bodova sa zarezom, koristi se matematička metoda zaokruživanja na cijeli broj.

Težina pitanja bit će prilagođena nivou stručne spreme u skladu sa uvjetima za pristup u čin „policajac”, odnosno „mlađi inspektor”.

Provjera fizičke sposobnosti za prijem u policijsku službu obavit će se u skladu sa Pravilnikom o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika.

Test fizičke sposobnosti se sastoji od:
a) ocjene morfološkog statusa i
b) testiranja motoričkih (fizičkih) sposobnosti

Kandidati se testiraju u sportskoj opremi (trenerka, patike, majica, sportski šorc).
Test fizičkih sposobnosti je eliminatoran.

Kandidat koji uspješno položi test općeg znanja i test fizičke sposobnosti pristupa na intervju na kojem članovi Komisije za izbor postavljaju kandidatu do pet (5) pitanja na osnovu kojih se stiče objektivna slika u odnosu na njegove sposobnosti da se školuje i osposobi za rad, uključujući stil izražavanja, vanjski izgled, urednost, spretnost u konverzaciji, afinitet za timski rad, stepen tolerancije (kulturne, etničke, spolne, međunacionalne, religijske i dr.), postignute uspjehe u nauci, umjetnosti, sportu i dr. Intervju nije eliminatoran.

Obavještavanje kandidata o vremenu i rasporedu testiranja, obavljanju intervjua, listama sa rezultatima postignutim na svakom testu, listu kandidata koji su pristupili testiranju sa konačnim zbirom bodova i rezultatima na svakom testu, listu kandidata predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete i konačnu listu kandidata koji će biti upućeni na pohađanje osnovne obuke za kadete, vršit će se putem web stranice i oglasne ploče MUP TK-a, na način da će se umjesto ličnog imena i prezimena, objavljivati dodijeljeni identifikacioni broj-šifra kandidata.

Na bodovnoj listi se navode i kandidati koji su uspješno završili testiranje i kandidati koji su predloženi za pohađanje osnovne obuke za kadete.
Kandidat koji je pristupio testiranju može ostvariti uvid u svoje testove.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja liste, svaki kandidat može izjaviti žalbu Policijskom odboru MUP-a TK. Kad Policijski odbor odluči o svim podnesenim žalbama policijski komesar će odobriti listu kandidata predloženih za osnovnu obuku za kadete.

Ljekarski pregled za kandidate sa konačne liste kandidata koji su predloženi za pohađanje osnovne obuke za kadete, obavit će se u skladu sa Pravilnikom MUP-a TK o jedinstvenim zdravstvenim uslovima policijskih službenika i kandidata za prijem na rad, vrstama zdravstvenih pregleda, razlozima i vremenu njihovog vršenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Nakon odobravanja liste kandidata predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete, kandidati će biti podvrgnuti sigurnosnim provjerama u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka. U slučaju da kandidat ne prođe sigurnosne provjere, isti će biti isključen iz daljeg procesa odabira.

Nakon prijema konačne i obavezujuće odluke o sigurnosnim provjerama, Komisija za izbor objavljuje na oglasnoj table MUP TK-a, kao i na web stranici MUP TK-a, konačnu listu kandidata koji će biti upućeni na pohađanje osnovne obuke za kadete, što će biti uređeno Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama.

Kandidati su dužni postupati u skladu sa navedenim obavijestima Komisije, jer u slučaju ne postupanja po pomenutim obavijestima, smatrat će se da je kandidat odustao od prijave na javni konkurs-oglas.

Potrebni dokumenti-dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uvjeta Javnog konkursa-oglasa predaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne podliježu vraćanju. Kandidati su obavezni uz svoju prijavu predati isključivo dokumentaciju koja se traži ovim Javnim konkursom-oglasom. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje bilo kakvih drugih uslova (kursevi, doškolovanje i slično).

Prijava na javni konkurs-oglas, podnosi se na posebnom obrascu (Prijavni obrazac za Javni konkurs-oglas) koji se može preuzeti u sjedištu MUP-a Tuzlanskog kantona, u Tuzli, ulica Turalibegova bb (pisarnica MUP-a TK), kao i na web stranici MUP-a Tuzlanskog kantona. Kandidat je dužan da na Prijavnom obrascu upiše sve tražene podatke, te da potpiše i Saglasnost za korištenje ličnih podataka koja je sastavni dio obrasca-Prijava na javni konkurs-oglas.

Kandidati su obavezni da uz potpis na prijavnom obrascu na Javni konkurs – oglas upisati serijski broj lične karte i vozačke dozvole, kao i naziv organa koji je iste izdao, (kandidati koji imaju položen vozački ispit i nalaze se u postupku izdavanja vozačke dozvole potrebno je da na prijavnom obrascu upišu broj i datum uvjerenja o položenom vozačkom ispitu kao i naziv organa koji je istu izdao), a Komisija za izbor će po službenoj dužnosti izvršiti provjeru vjerodostojnosti izdatog dokumenata za kandidate koji budu predloženi za upućivanje na osnovnu policijsku obuku.

U slučaju da u dostavljenim podacima, postoje određene nejasnoće koje dovode Komisiju za izbor u dilemu oko ispunjavanja nekih propisanih općih i posebnih uslova ovoga Javnog konkursa-oglasa, Komisija za izbor zadržava pravo da službenim putem zatraži o tome odgovarajuće pojašnjenje ili mišljenje od nadležnih organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaza.

Prijave sa potrebnim dokumentima se predaju u roku od 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog konkursa-oglasa, neposrednom predajom putem Pisarnice MUP-a TK-a ili preporučenom poštom, na adresu ul. Turalibegova bb, 75000 Tuzla, sa naznakom “za Javni konkurs-oglas za prvi nivo pristupanja u čin „policajac”, odnosno drugi nivo prostupanja u čin „mlađi inspektor”.

Sve dodatne informacije u vezi navedenog javnog konkursa-oglasa, mogu se dobiti svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati, pozivom na broj telefona 035/255-618, press služba MUP TK-a.
Konkurs-oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa-oglasa.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

http://www.vladatk.kim.ba/index.php – aktuelno.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here