Javni poziv programima/projektima organizacija civilnog društva u gradu Tuzla

0
1300

Na osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijima i postupka raspodjele sredstava za programe/projekte organizacija civilnog društva u gradu Tuzla.(„Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 5/17), Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, dana 23.05.2017. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV programima/projektima organizacija civilnog društva u gradu Tuzla

I Predmet javnog poziva:

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla poziva sve organizacije civilnog društva, (u daljem tekstu aplikanti) sa područja grada Tuzla da dostave prijedloge projekata iz sljedećih prioritetnih oblasti:

zaštita i promocija ljudskih prava i prava djeteta

integracija djece i osoba sa teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom

obrazovanje

ekologija i unapređenje kvaliteta življenja, zaštita i očuvanje zdravlja i životne sredine

očuvanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

U Budžetu Grada Tuzla za 2017. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku p r o g r a mi ma / projektima organizacija civilnog društva pozicionirana kao:

– „Grantovi neprofitnim organizacijama –udruženja, organizacije i fondacije“, u iznosu od 50.000,00 KM.

Namjenskim budžetskim sredstvima Grada Tuzla zainteresovani aplikanti mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava moraju osigurati od drugih donatora ili iz vlastitih izvora. Svaki aplikant može aplicirati sa maksimalno 2 projekta. Po apliciranom projektu se maksimalno može dodijeliti 5.000,00 KM.

Odobrenim budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i troškove osoblja u maksimalnom iznosu do 20%, dok su preostali dio aplikanti dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta. Neće se finasirati troškovi koji se odnose na ugostiteljske usluge. Grad Tuzla zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

II Pravo učešća:

Pravo učešća na Javni poziv mogu ostvariti organizacije civilnog društva čija je djelatnost sa sjedištem na području grada Tuzla.

Sredstva se mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan grada Tuzla, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako je implementacija konkretnog projekta od interesa za grad Tuzla, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

Na Javni poziv mogu se prijaviti aplikanti koji moraju zadovoljiti sljedeće opće uslove:

a)da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,

b)da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,

c)da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija

d)da svoje aktivnosti realizuju na području grada Tuzla. U izuzetnom slučaju može i izvan Tuzle ukoliko projekat promoviše grad

e)da se radi o projektima čija se implementacija završava najkasnije do 31.12. tekuće godine.

IIIPrijavna dokumentacija:

Prijava na Javni poziv podnosi se na prijavnom obrascu koji se nalazi uz Javni poziv na zvaničnoj stranici Grada Tuzla (grad.tuzla.ba)

Aplikanti dostavljaju projektni prijedlog nadležnoj Službi, putem protokola Grada Tuzla (Centar za pružanje usluga građanima) i isključivo putem prijavnog obrasca koji je sastavni dio javnog poziva.

Uz prijavni obrazac, aplikant je obavezan da dostavi i sljedeće dokumente:

1.Prijedlog programa/projekta – mora sadržavati sljedeće podatke:

a.naziv i opis projekta ( do dvije kartice)

b.naziv nosioca projekta

c.kratke informacije o aplikantu;(dosadašnji uspjesi aplikanta)

d.ciljevi projekta

e.ciljne grupe

f.trajanje provedbe projekta

g.metode koje će se koristiti da se ostvare projektni ciljevi

h.korisnost predloženih aktivnosti za lokalnu zajednicu

2.Detaljno razrađen finansijski plan (obavezno koristiti obrazac za pregled budžeta predloženog projekta iz priloga)

3.Podatke o osobama koje realizuju projekat (kraći CV);

4.Rješenje o registraciji

5.Broj bankovnog računa, naziv nosioca računa (aplikanta), naziv banke,

6.Identifikacijski broj

7.Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama

8.Završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha)

Aplikant uz prijavu dostavlja fotokopije tražene dokumentacije, originalni dokumenti bit će zatraženi na uvid u slučaju da projekat bude odobren.

Ukoliko aplikant kojem su dodijeljena sredstva iz Budžeta, po bilo kojem osnovu, po javnom pozivu za prethodnu godinu nije dostavio izvještaj, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za tekuću godinu.

Nepotpuna dokumentacija i dokumentacija dostavljena izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje. Prijave na javni poziv koje ne zadovoljavaju bilo koji od ispod navedenih kriterija biće odbačene:

prijava na javni poziv nije blagovremena;

nedostaju formalni uvjeti za kandidiranje projekta (nepotpuna ili netačna dokumentacija);

nije opravdan utrošak sredstava za ranije odobrene projekte (nije dostavljen finansijski i narativni izvještaj o provođenju ranije odobrenih projekata);

prijavni obrazac nije popunjen u potpunosti;

projektom se podržava rad političke stranke;

nedostaju ključne informacije o projektu

IV Predaja aplikacija:

Prijave na Javni poziv na propisanim obrascima (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom), u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na protokol Grada Tuzla (Centar za pružanje usluga građanima) ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD TUZLA

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Ulica ZAVNOBIH-a broj 11 75000 Tuzla sa obaveznom naznakom:

„ JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške programima/projektima organizacija civilnog društva na području grada Tuzla- Ne otvarati“.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 07.06.2017. godine.

Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Projektni prijedlozi sa nepotpunom dokumentacijom i dostavljeni izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

O primljenoj pošiljci u Gradu Tuzla će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, direktno ili putem telefona: 035 307-317; 307- 413 i 307-391, te slanjem pitanja na e-mail adresu: asja@tuzla.ba imirelav@tuzla.ba sa naznakom „Za Javni poziv“.

Svi aplikanti čiji su prijedlozi projekata ne budu prihvaćeni, biće obaviješteni u pisanoj formi u roku od 15 dana nakon završetka rada Komisije za ocjenjivanje projekata.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada Tuzla: grad.tuzla.ba .

Informativni sastanak sa potencijalnim aplikantima, u vezi sa Javnim pozivom, održati će se u petak 26.05.2017. godine u 15:00 sati u sali za sastanke, zgrada gradske uprave, Ulica ZAVNOBIHA-a br. 11, prizemlje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here