Javni poziv za predaju prijedloga projekata u okviru namjenskih sredstava

0
1305

Na osnovu tačke VII Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu sredstava na ime učešća Grada Tuzla u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje (”Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj: 04/14 i 03/17), Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla objavljuje:

JAVNI POZIV

za predaju prijedloga projekata u okviru namjenskih sredstava Budžeta Grada Tuzla za 2017. godinu, za podršku razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla

I Predmet javnog poziva:

Javni poziv usmjeren je prema nevladinim organizacijama (udruženjima), poljoprivrednim zadrugama, registrovanim na području Bosne i Hercegovine, s ciljem apliciranja projekata iz oblasti razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje koji će se realizovati na cjelokupnom području grada Tuzla. Projekti koji se kandiduju trebaju biti u skladu sa ciljevima iz Strategije razvoja općine Tuzla do 2026. godine i Smjernica, čijom će se realizacijom postići:

razvoj održive poljoprivredne proizvodnje u okviru porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i registrovanih obrta u poljoprivredi,

pružanje podrške poljoprivrednim proizvođačima u edukaciji,

animiranju za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom i podizanju nivoa tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji,

promociji, unapređenju plasmana i osiguranju poljoprivredne proizvodnje.

U Budžetu Grada Tuzla za 2017. godinu, obezbjeđena su sredstva za projekte podrške razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje, pozicionirana kao:

1.Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM.

Iz ovih sredstava podržat će se projektni prijedlozi čije se aktivnosti odnose na uspostavljanje novih poljoprivrednih kapaciteta i to kod proizvođača koji prvi put pokreću proizvodnju, kao i za proširenje poljoprivrednih kapaciteta, a s ciljem razvoja poljoprivrede na cijelom području grada Tuzla, u funkciji povećanja proizvodnje hrane, stvaranja novih prihoda i formalnog zapošljavanja u ovoj oblasti. U konceptu razvoja kapaciteta u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, akcenat je na sljedećim vrstama poljoprivredne proizvodnje: plasteničkoj proizvodnji povrća (nabavka plastenika standardne kvalitete), voćarstvu (podizanje novih nasada visokostablašica i jagodičastog voća, te nabavka opreme za preradu voća), u stočarstvu (nabava steonih junica, muzilica, opreme za pčelarstvo i sl.), podrška u izgradnji novih kapaciteta, nabavka mehanizacije i opreme registrovanim poljoprivrednim obrtima, te na nastavku izgradnje zajedničkih infrastrukturnih kapaciteta za unapređenje uslova u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dakle, naprijed navedene prioritetne oblasti predstavljaju smijernice aplikantima za izradu i predlaganje projekata, uz potrebu da projektne aktivnosti budu usmjerene prema krajnjim korisnicima na cijelom području grada Tuzla, koji će se odlučiti za nabavku novih resursa za poljoprivrednu proizvodnju u navedenim prioritetnim oblastima.

2.Tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM.

Iz navedenih sredstava tekućeg granta podržat će se projektni prijedlozi čije se aktivnosti odnose na različite oblike i spektar podrške za proizvođače koji imaju već uspostavljenu proizvodnju, za koje je neophodna podrška u cilju očuvanja dostignutog obima proizvodnje i uspostavljenih kapaciteta kroz ranije programe podrške Grada Tuzla. To obuhvata aktivnosti koje će omogućiti podršku: na ime nabavke repromaterijala u oblastima naznačenim u predhodnoj tački, identifikovanim kao prioritetnim za inervenciju, a s ciljem očuvanja dostignutog nivoa proizvodnje, zatim obezbijedit će se podrška u stručnom praćenju,

pokrivanju troškova police osiguranja poljoprivredne proizvodnje, kamate na poljoprivredne kredite, te podrška na unapređenju plasmana i otkupa proizvedenih količina i promocije domaće poljoprivredne proizvodnje i slično.

Grad Tuzla zadržava pravo da sva raspoloživa sredstva planirana na gore navedenim pozicijama ne rasporedi i dodijeli za kandidovane projekte, u slučaju da kandidovani projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja, odnosno period implementacije kandidovanog projekta može biti najkasnije do 31.12.2017. godine.

Osnovu za izradu projekta predstavljaju potrebe i interesi proizvođača, što je moguće sagledati koristeći raspoložive i dostupne informacije u procesu konsultacija sa udruženjima poljoprivrednika koja djeluju na području grada Tuzla, a koja prate, analiziraju i zastupaju potrebe proizvođača-svojih članova. Također, u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti dostupni su obrađeni podaci o potrebama i interesima poljoprivrednika i građana Tuzle, koji su iskazani anketiranjem građana, provedenim u toku mjeseca februara tekuće godine. Ukoliko je potrebno, moguće je obratiti se i za dodatne informacije i podatke u procedurama konsultacija u ovoj Službi. U skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu sredstava na ime učešća Grada Tuzla u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu: Pravilnikom), između kandidovanih prijedloga projekata izvršiće se odabir projekta čije će se aktivnosti, odnosno realizacija, podržati iz namjenskih sredstava planiranih Budžetom Grada Tuzla za 2017. godinu. Zainteresirani subjekti za učešće u ovom Javnom pozivu-aplikanti, potrebno je da projektnim prijedlogom obuhvate što veći broj individualnih poljoprivrednih proizvođača, analizirajući pri tome prijedloge udruženja koja u krajnjem zastupaju potrebe poljoprivrednih proizvođača, kao i potrebe registrovanih fizičkih i pravnih lica koja djeluju u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, a u cilju što sveobuhvatnijeg i kvalitetnijeg zadovoljavanja interesa i potreba poljoprivrednih proizvođača

(krajnjih korisnika).

II Pravo učešća:

Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sva formalno registrovana udruženja i poljoprivredne zadruge (u daljem tekstu: Aplikanti), koji aktivno djeluju na pružanju podrške poljoprivrednim proizvođačima i koji se općenito bave razvojem poljoprivrede, te stvaranju uslova za razvoj i unapređenje poljoprivrede kao bitnog faktora lokalnog ekonomskog razvoja, a koji imaju odgovarajući stručni kadar, materijalno tehničke i ostale kadrovske pretpostavke za izradu i implementaciju projekta koji će, s aspekta projektnih aktivnosti i područja implementacije biti sveobuhvatan, odnosno koji će obuhvatiti proizvođače sa cijelog područje grada Tuzla i koji će obuhvatiti sve oblasti poljoprivrede identifikovane kao prioritetne, a na kojim će se bazirati programska podrška iz navedenih namjenskih sredstava.

Aplikanti mogu biti sa sjedištem izvan područja grada Tuzla, ako su formalno registrovani u

Bosni i Hercegovini, ako je realizacija konkretnog projekta od interesa za grad Tuzlu, a realizovat će se na području grada Tuzla i prema predhodno naznačenim prioritetima.

Svi zainteresovani aplikanti detaljne informacije o uslovima apliciranja i kriterijima za odobravanje podrške mogu pronaći u Smjernicama za podnositelje projekta, koje su dostupne u okviru ovog Javnog poziva.

III Preuzimanje dokumentacije:

Prijavna dokumentacija po ovom Javnom pozivu može se preuzeti odmah po objavljivanju javnog poziva slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: nevresk@tuzla.ba i dijanad@tuzla.ba ili lično preuzimanjem u Službi za ekonomski razvoj

i društvene djelatnosti GradaTuzla ( glavna zgrada Gradske uprave Tuzla, II sprat, kancelarija broj 232). Također, tekst javnog poziva i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na službenoj internet stranici Grada Tuzla: www.tuzla.ba .

IV Predaja aplikacija:

Prijave projekata na Javni poziv, posebno za finansiranje iz sredstava kapitalnog granta, a posebno za finansiranje iz sredstava tekućeg granta, podnose se na propisanom obrascu, sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, a predaju se u Pisarnicu

Grada Tuzla ili šalju preporučenom poštom na adresu: GRAD TUZLA, Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, Ulica ZAVNOBIH-a broj 11., 75000 Tuzla, sa obaveznom naznakom: „Za Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla za 2017. godinu – Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 16.06. 2017.godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O primljenoj pošiljci u Gradu Tuzla će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, direktno ili putem telefona: 035 307 380 i 035 307-416, te slanjem pitanja na e-mail adresu: nevresk@tuzla.ba i dijanad@tuzla.ba sa naznakom za javni poziv.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada Tuzla: www.tuzla.ba .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here