Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

0
1558

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, broj: 01/1-49-3940/17 od 22.05.2017,godine, i Sporazumom o međusobnoj saradnji, Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 01-34-221, od 08.06.2017. god., objavljuje se:

PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 275.000,00 KM, od kojih 175.000,00 KM osigurava Federalni zavod za zapošljavanje, a 100.000,00 KM Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja TK.
Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu su 37.400,00 KM.

Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

1. Cilj programa

Program se realizuje s ciljem zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, koja se nalaze na evidenciji Službe prije objave Javnog poziva sa završenim visokim / višim i srednjim stepenom obrazovanja, a koja aktivno traže posao.
2. Korisnici
2.1. Poslodavci
Pravo učešća po Javnom pozivu imaju pravni subjekti koji imaju registrovanu djelatnost na području Tuzlanskog kantona, koji imaju najmanje jednog radnika, a koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i poslodavci koji sa Poreznom upravom Federacije BiH imaju potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda.

U Program ne mogu učestvovati:

 • Poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje (u daljem tekstu “Zavod”), Službe ili Budžeta Tuzlanskog kantona a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i/ili ne vraćaju redovno dobivena sredstva,
 • Poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
 • Poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu – rad na crno
  Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je već zapošljavao i ne koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda / Službe / Budžeta TK, a koje je otpustio u posljenjih 12 mjeseci prije dana podnošenja prijave na Javni poziv.

Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je zapošljavao koristeći gore navedena sredstva, a koje je otpustio u posljednja 24 mjeseca prije dana podnošenja prijave na Javni poziv.

2.2. Nezaposlene osobe
Korisnici Programa su osobe – djeca šehida i poginulih boraca, prijavljeni na evidenciji Službe, prije objave Javnog poziva, sa završenim visokim / višim obrazovanjem (VSS/VŠS) uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, i srednjim stepenom obrazovanja (SSS) uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci
3. Poticajna mjera i način sufinansiranja
Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje / refundira iznos od 600,00 KM za osobe VSS / VŠS u trajanju od dvanaest (12) mjeseci, i 600 KM za osobe sa SSS u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i /ili dio neto plate.
4. Javni poziv
Javni poziv za učešće u Programu se objavljuje dana 20.09.2017.godine, na oglasnim pločama Službe (svi biroi za zapošljavanje) i internet stranicama: Službe: www.szztk.ba , i Vlade TK: www.vladatk.ba,
Javni poziv ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja, odnosno do utroška preostalih sredstava, nakon čega se vrši ocjena prijava, te se utvrđuje rang lista.
5. Prijava na Javni poziv
Poslodavci se prijavljuju na Javni poziv popunjavanjem (aplikativnog formulara) prijave koju mogu preuzeti u Službi odnosno u Birou za zapošljavanje, a isti je dostupn i na internet stranicama Službe: www.szztk.ba, i Vlade TK: www.vladatk.ba.

Poslodavci su prilikom prijave na Javni poziv dužni da dostave sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu – aplikativni formular, koji je potpisan i ovjeren pečatom,
 • kopiju rješenja za obavljanje djelatnosti,
 • kopiju identifikacijskog broja,
 • broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,
 • uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri (3) mjeseca,
 • ovjerenu izjavu o visini neto plate za sufinansiranu osobu (ovjerava poslodavac)
 • dokaz odgovarajuće institucije, za osobu koja ispunjava uvjete o pripadnosti osobe – djeca šehida i poginulih boraca.
 • Organi uprave i druge institucije koje posluju preko trezora umjesto Uvjerenja Porezne uprave dostavljaju dokaz da trezorski posluju.

6. Opće napomene

Tekst Programa, Kriteriji za bodovanje i Aplikativni formular – Prijava za sufinansiranje zapošljavanja se objavljuju na na internet stranicama Službe: www.szztk.ba, i Vlade TK: www.vladatk.ba.

poduzetnicki.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here