Prvi ponovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2018

0
1134

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018, i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 06-49-6196/18, od 28.05.2018. god., objavljuje se:

I PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2018

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2018 predviđena su sredstva u iznosu od 380.000,00 KM, od kojih 200.000,00 KM obezbjeđuje Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja TK, a 180.000,00 KM Federalni zavod za zapošljavanje.
Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

1. Cilj programa

Program se realizuje s ciljem zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, koja se nalaze na evidenciji Službe prije objave Javnog poziva sa završenim visokim / višim i srednjim stepenom obrazovanja, a koja aktivno traže posao.

2. Korisnici

2.1. Poslodavci

Pravo učešća po Javnom pozivu imaju pravni subjekti koji imaju registrovanu djelatnost na području Tuzlanskog kantona, koji imaju najmanje jednog radnika, a koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i poslodavci koji sa Poreznom upravom Federacije BiH imaju potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda.

U Program ne mogu učestvovati:

• Poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje (u daljem tekstu “Zavod”), Službe ili Budžeta Tuzlanskog kantona a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i/ili ne vraćaju redovno dobivena sredstva,
• Poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
• Poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu – rad na crno
Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je već zapošljavao i ne koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda / Službe / Budžeta TK, a koje je otpustio u posljenjih 12 mjeseci prije dana podnošenja prijave na Javni poziv.
Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je zapošljavao koristeći gore navedena sredstva, a koje je otpustio u posljednja 24 mjeseca prije dana podnošenja prijave na Javni poziv.

2.2. Nezaposlene osobe

Korisnici Programa su osobe – djeca šehida i poginulih boraca, prijavljeni na evidenciji Službe, prije objave Javnog poziva, sa završenim visokim obrazovanjem (VSS) uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, i srednjim obrazovanjem (SSS) uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci.

3. Poticajna mjera i način sufinansiranja

Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje / refundira iznos od 600,00 KM za osobe VSS / VŠS u trajanju od dvanaest (12) mjeseci, i 600 KM za osobe sa SSS u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i /ili dio neto plate.

4. Javni poziv

Javni poziv za učešće u Programu se objavljuje dana 27.07.2018.godine, na oglasnim pločama Službe (svi biroi za zapošljavanje) i internet stranicama: Službe: www.szztk.ba , i Vlade TK: www.vladatk.ba,
Javni poziv ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja, odnosno do utroška Programom planiranih sredstava, nakon čega se vrši ocjena prijava, te se utvrđuje rang lista.

5. Prijava na Javni poziv

Poslodavci se prijavljuju na Javni poziv popunjavanjem (aplikativnog formulara) prijave koju mogu preuzeti u Službi odnosno u Birou za zapošljavanje, a isti je dostupn i na internet stranicama Službe: www.szztk.ba, i Vlade TK: www.vladatk.gov.ba.

Poslodavci su prilikom prijave na Javni poziv dužni da dostave sljedeću dokumentaciju:

• prijavu – aplikativni formular, koji je potpisan i ovjeren pečatom,
• kopiju rješenja za obavljanje djelatnosti,
• kopiju identifikacijskog broja,
• broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,
• uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri (3) mjeseca,
• ovjerenu izjavu o visini neto plate za sufinansiranu osobu (ovjerava poslodavac)
• dokaz odgovarajuće institucije, za osobu koja ispunjava uvjete o pripadnosti osobe – djeca šehida i poginulih boraca.

Organi uprave i druge institucije koje posluju preko trezora umjesto Uvjerenja Porezne uprave dostavljaju dokaz da trezorski posluju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno nadležnom općinskom birou prema sjedištu poslodavca, ili u Službu za zapošljavanje TK, odnosno poštom na adresu:

Služba za zapošljavanje TK
Bosne srebrene bb
75 000 Tuzla
s naznakom „Prijava na Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2018

Javni poziv se objavljuje na web stranici JU Službe za zapošljavanje TK i na oglasnim pločama biroa za zapošljavanje dana 27.07.2018. godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja odnosno do utroška Programom planiranih sredstava.

6. Opće napomene

Tekst Programa, Kriteriji za bodovanje i Aplikativni formular – Prijava za sufinansiranje zapošljavanja se objavljuju na na internet stranicama Službe: www.szztk.ba, i Vlade TK: www.vladatk.gov.ba.

JU Služba za zapošljavanje
Tuzlanskog kantona

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here